Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2020 оны эхний хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button