Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас иргэд, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн үйлчилгээний 2020 оны 08 дугаар сарын инфографик мэдээлэл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button